ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ

Списание  APNat се издава от Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Редакционната колегия на APNat насърчава отговорното поведение за прилагане на възприетите задължения и етични норми на публикуване и принципите на обективно рецензиране, които се основават на насоките на Committee on Publication Ethics (COPE). Те имат за цел въвеждането на добри практики по етични въпроси и стандарти за етично поведение на всички етапи от издателския процес.

Задължения и етични норми на редакционната колегия

Решенията на редакционната колегия за публикуване се основават на научните качества на предложените ръкописи на статии, които се вписват в профила на списанието и интереса на читателската аудитория при спазване на възприетите етичните норми.

Редакционната колегия съдейства за създаване на условия за отворен диалог с авторите в случай на оплаквания от етично естество или конфликт и възможност за нанасяне на корекции в определени срокове преди работа по предпечатна подготовка на всеки брой.

Редакционната колегия не трябва да допуска конфликт на интереси по отношение на статиите, които се приемат/ отхвърлят за публикуване в списанието.

Главният редактор предоставя материали на рецензентите въз основа на техния научен профил и професионални интереси. Рецензирането е анонимно. При една отрицателна рецензия главният редактор избира трети рецензент, чието становище е окончателно.

Главният редактор на APNat запазва анонимността на рецензентите и конфиденциалността на кореспонденцията с рецензентите и авторите.

Редакционната колегия чрез своите действия подкрепя и популяризира списанието.

Редакционната колегия поддържа електронен архив на подадените статии и материалите, свързани с тяхното  рецензиране и отпечатване.

Задължения и етични норми на авторите

Авторите, представят ръкописи на статии за публикуване в APNat при следните условия:

– да съдържат оригинално изследване;

– да не съдържат неверни данни;

– да не са публикувани в други издания;

– коректно и точно да е цитирана използваната литература, без създаване на условия за плагиатство;

– да участват в процеса на коригиране на установени грешки от рецензентите;

– при установено плагиатство, авторът/те да носят пълна законодателна отговорност.